Tajemnice Radosne

Część Radosna Różańca, to pięć wydarzeń z tzw. "Ewangelii dzieciństwa", których opisy znajdujemy u św. Łukasza Ewangelisty. Wydarzenia te mają nam przypomnieć i uzmysłowić, że Bóg stał się człowiekiem i wszedł w ludzką historię w sposób jak najbardziej ubogi i prosty, przyjął na siebie wszystkie ludzkie rygory, wymagania i słabości, za wyjątkiem grzechu. Bóg naprawdę stał się jednym z nas. Rozważając te tajemnice warto uświadomić sobie ten podstawowy fakt, że oto Bóg stał się człowiekiem dla mnie, abym ja stał się dzieckiem Bożym. tajemnice Radosne rozważamy w poniedziałek i sobotę każdego tygodnia.

 

Święto Zwiastowania obchodzimy 4 kwietnia

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Tajemnicę tę rozważamy także w codziennej modlitwie "Anioł Pański" kiedy recytujemy:

"Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego,
Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa twego".

Ostatnie wezwanie tej modlitwy rozważać będziemy w tajemnicy trzeciej - Narodzenia Pańskiego. Pozdrowienie Anielskie: "Bądź pozdrowiona łaski pełna, Pan z Tobą",  jest także używane przez nas w modlitwie "Zdrowaś Maryjo".

Zatrzymajmy się na chwilę nad słowami Maryi: "Fiat mihi secundum verbum tuum". - niech mi się stanie według słowa twego. Maryja z pokora i wiara przyjmuje wolę Bożą, mimo że jej do końca nie rozumie.

Módlmy się w tej tajemnicy o łaskę umiejętności rozpoznawania i przyjmowania w pokorze woli Bożej.

Święto Nawiedzenia obchodzimy 31 maja

Nawiedzenie św. Elżbiety

W tajemnicy tej towarzyszymy Maryi w Jej odwiedzinach u św. Elżbiety. Podziwiamy Jej pokorę, ale i głęboką pobożność i wiarę, kiedy wypowiada Ona słowa znane nam jako Hymn "Magnificat" - Uwielbia dusz moja Pana ...

Słowa św. Elżbiety wypowiedziane na powitanie przychodzącej w odwiedziny Maryi: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona" razem z pozdrowieniem Anielskim tworzą pierwszą część modlitwy Zdrowaś Maryjo.

Spotkanie to pozostaje w tradycji Kościoła wspaniałym przykładem wzajemnej miłości i szacunku, ale także wyrazem troski o dziecko. Spotkanie to jest oczywiście także pierwszym objawieniem się Chrystusa. Jak Elżbieta rozpoznała w przychodzącej Maryi "Matkę Syna Bożego"?

Módlmy się w tej tajemnicy o łaskę wzajemnej miłości i szacunku ale także o łaskę miłości dla każdego nowo-poczętego życia.

Święto Narodzenia obchodzimy 25 grudnia

Narodzenie Pana Jezusa

Najbardziej "radosna" z Radosnych Tajemnic. Oto Bóg staje się człowiekiem, jak mówimy w ostatniej części modlitwy Anioł Pański
- "a Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami."

Narodzenie Pana Jezusa to początek nowej ery w dziejach ludzkości, to początek drogi powrotnej do utraconego raju, powrotu do domu Ojca, Który swojego własnego Syna posłał, aby nas wszystkich do siebie na nowo doprowadzić.

Boże Narodzenie to nie tylko radosne święta, ale przede wszystkim pytanie: "Czy Bóg narodził się naprawdę w moim życiu?"

Módlmy się w tej tajemnicy o łaskę rozpoznania w nas dziecięctwa Bożego i umiejętność przyjmowania z miłością każdego człowieka jako dziecka Bożego.

Święto Ofiarowania obchodzimy 2 lutego

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Prorocze słowa Symeona: "... moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela" spełniają się w osobie Chrystusa, Który staje się rzeczywiście "Światłem na oświecenie" każdego człowieka.

Ofiarowanie Chrystusa w świątyni -będące wypełnieniem przepisów prawa- jest jednocześnie zapowiedzią Jego ostatecznej Ofiary, która dokona się w Wielki Piątek na krzyżu. Syn Boży składa najdoskonalszą Ofiarę, ofiarę z samego siebie, swemu Ojcu i tym samym pokazuje nam jaka jest najlepsza i najpewniejsza droga dziecięctwa Bożego. Jest jednak Chrystus także "znakiem sprzeciwu", i ci, którzy zdecydowali się za Nim pójść muszą być świadomi tego, że zawierzyć Chrystusowi to również stać się znakiem sprzeciwu.

Módlmy się w tej tajemnicy o łaskę rozpoznania w Chrystusie Światła na oświecenie naszego życia, ale i o umiejętność składania samych siebie w ofierze miłej Bogu Ojcu.

Odnalezienie Pana Jezusa W świątyni

W tajemnicy tej towarzyszymy dwunastoletniemu Chrystusowi w Jego podróży do świątyni jerozolimskiej. Rozważamy jednocześnie Jego słowa: "Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?"

Każdy z nas powinien "być w tym co należy do Ojca". A co to znaczy? To znaczy znać sprawy Boże, Boże prawo, Boże przykazania, to znaczy być dzieckiem Bożym., nie być obojętnym na Boże Słowo, na to co należy do mego Ojca w niebie. To znaczy także "być w domu Ojca", uczestniczyć w sprawach Bożych, rozwijać otrzymaną na Chrzcie Świętym wiarę, dbać o nią, pogłębiać ją.

Módlmy się w tej tajemnicy o zrozumienie spraw Bożych, o umiejętność rozpoznawania naszego ostatecznego powołania, ale także o umiejętność przekazywania tego innym.